Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Kuijpers Tweewielers, gevestigd te Helmond.

Versie geldig vanaf 2018/01/01

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kuijpers Tweewielers Helmond. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Kuijpers Tweewielers Helmond. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kuijpers Tweewielers Helmond behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kuijpers Tweewielers Helmond erkend.

1.4 Kuijpers Tweewielers Helmond garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kuijpers Tweewielers Helmond bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestellingkan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Kuijpers Tweewielers Helmond zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kuijpers Tweewielers Helmond geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de afnemer of een door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de afnemer Kuijpers Tweewielers Helmond via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De afnemer kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Als de afnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het de mededeling van de afnemer betreffende de uitoefining van het herroepingsrecht te verzenden voordet de herroepingstermijn is verstreken.

4.2 Als afnemer de overeenkomst herroept, ontvangt de afnemer alle betalingen die de afnemer tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de afnemer voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan dan 14 dagen nadat Kuijpers Tweewielers Helmond op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de afnemer de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Kuijpers Tweewielers Helmond betaalt de afnemer terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de afnemer de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de afnemer uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de afnemer voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

4.3 De afnemer dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de afnemer het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of overhandigen. De afnemer is op tijd als de afnemer de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

4.4 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

4.5 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in dit artikel, draagt Kuijpers Tweewielers Helmond er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor risico van de afnemer.

4.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

-goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben 

-voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiene of die snel kunnen bederven of verouderen

-audio- en video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kuijpers Tweewielers Helmond, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kuijpers Tweewielers Helmond. Kuijpers Tweewielers Helmond houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Kuijpers tweewielers Helmond respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Kuijpers Tweewielers Helmond maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijk eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddelijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kuijpers Tweewielers Helmond) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Kuijpers Tweewielers Helmond. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Kuijpers Tweewielers Helmond schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Kuijpers Tweewielers Helmond gegrond worden bevonden, zal Kuijpers Tweewielers Helmond naar haar keuze of de geleverde zaken kostenloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kuijpers Tweewielers Helmond en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Kuijpers Tweewielers Helmond) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Kuijpers Tweewielers Helmond gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Kuijpers Tweewielers Helmond voor enige ander vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Kuijpers Tweewielers Helmond is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Kuijpers Tweewielers Helmond in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzigingen van Kuijpers Tweewielers Helmond en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kuijpers Tweewielers Helmond zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kuijpers Tweewielers Helmond slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Kuijpers Tweewielers Helmond gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Kuijpers Tweewielers Helmond kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengkomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Kuijpers Tweewielers Helmond en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Kuijpers Tweewielers Helmond op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Kuijpers Tweewielers Helmond behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van kuijpers Tweewielers Helmond gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Kuijpers Tweewielers Helmond is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vetraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de electriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Kuijpers Tweewielers Helmond alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Kuijpers Tweewielers Helmond behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kuijpers Tweewielers Helmond gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Kuijpers Tweewielers Helmond bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigg het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Kuijpers Tweewielers Helmond is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Kuijpers Tweewielers Helmond aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Kuijpers Tweewielers Helmond zolang de afnemer de vorderingen van Kuijpers Tweewielers Helmond uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog ter verrichten werkzaamheden en zolang de vorderingen van Kuijpers Tweewielers Helmond wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Kuijpers Tweewielers Helmond geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige ander wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Kuijpers Tweewielers Helmond of een door Kuijpers Tweewielers Helmond aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Kuijpers Tweewielers Helmond haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud gelverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Kuijpers Tweewielers Helmond zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Kuijpers Tweewielers Helmond.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Kuijpers Tweewielers Helmond en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Helmond kennis, tenzij Kuijpers Tweewielers Helmond er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

-Kuijpers Tweewielers Helmond-   

Contactgegevens

  • Heistraat 2g
  • 5701 HN, Helmond
  • info@kuijperstweewielers.nl
  • (0492) 52 89 44
  • KvK: 17042668
  • BTW: NL803651983B01
  • IBAN: NL53 RABO 0139 8703 85

Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  9.00 tot 18.00 uur
Woensdag:  9.00 tot 18.00 uur
Donderdag:  9.00 tot 18.00 uur
Vrijdag:  9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag:  9.00 tot 16.00 uur
Zondag:  Gesloten
 
Wij hebben lunchpauze van 12.00 tot 12.30 uur (m.u.v. zaterdag).

Parkeren kunt u bij ons voor de deur en is gratis!


Financiering


Onze fiets- en scootermerken

Alpina
Batavus
Burgers
Cortina
Loekie
Norta
Pointer
Popal
Sparta
SuperSuper
Vogue
Volare